Тродат Автоматски Датумар – Модел 4820

Опис

Висина на бројки 4мм, со можност месецот да биде со бројки или со букви.

Димензии 26×4мм

Слични производи