Автоматски и рачни датумари со висина на бројки од 3mm и 4mm.