Сувите жигови се наменети за отиснување на релјеф на хартија или налепница. Ги има во различни форми и големини.