Автоматски датумари со висина на бројки од 3mm и 4mm, со можност за додавање текст. Во правоаголна или кружна форма.